Pertevniyalli Öğrencilere Yardım Derneği Tüzüğü

Pertevniyalli Öğrencilere Yardım Derneği Tüzüğü

 

 

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Madde 1-

a) Derneğin adı ; Pertevniyalli öğrencilere yardım derneğidir.

b) Derneğin merkezi, İstanbul’dur.

DERNEĞİN AMACI, ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

Madde 2-

a) Derneğin Amacı; Yardıma muhtaç Pertevniyal liseli öğrencilrere burs vermek, eğitim, giyecek, yiyecek ve sağlık yardımlarında bulunmak, öğrencilerin eğitsel kol çalışmalarını desteklemek, yetiştirme kursları açmak suretiyle destek vermektir.

 1. b) Dernek amaçlarını gerçekleitirmek, sosyal ve ekonomik yapısını güçlendirmek için Okul idaresi, öğretmenleri, öğrenci velileri ve okul aile birliği ile işbirliği yapar, yemekliya da yemeksiz toplantılar, balo, çay, gezi, konser, piyango, konferans, müsamere, piyango, halk oyunları, spor gösterileri, ödüllü ya da ödülsüz yarışmalar, kermesler düzenleyebilir.
 2. c) Çalışma Biçimleri ; Dernek, Pertevniyal Eğitim Vakfı, Okul Aile Birliği, Pertevniyal Lisesinden Yetişenler Derneği, Pertevniyal Spor Kulübü ve yasalara uygun olarak kurulmuş ve dernek amaçlarına uygun çalışmalarda bulunan diğer dernek ve vakıflarla işbirliği yapar.

DERNEĞİN KURUCULARI

Madde 3- Derneğin Kurucuları Ad ve soyadları, meslek ve sanatları, ikametgay ve tabiyetleri aşağıda yazılı kişilerdir.

Turgut NALCIOĞLU ……………………….. Serbest

Faruk ÇAĞLAR ………………………………. Doktor

Ali YÜCESAN ………………………………… Tüccar

İbrahim MÜLAYİM ………………………….. Avukat

Nedim ÖSER …………………………………….. Bankacı

M.Şevket YÜCEDOĞAN …………………… Memur

Mehmet ÇAYHAN ……………………………. Avukat

Mehmet ER ………………………………………. Kaptan

Semih ÇELİKİZ ………………………………… Mühendis

ÜYE OLMA ŞARTLARI

Madde 4-

A) Derneğe üye olabilmek için;

 1. a) 18 yaşını bitirmiş olmak,
 2. b) Medeni hakları kullanmak ehliyetine sahip bulunmak,
 3. c) Affa uğramış olsalar bile ağır hapis cezasına veya taksirli suçlar hariç olmak üzere5 yıl ve daha fazla süreli hapis cezasına mahkum olmamış olmak,
 4. d) Yüz kızartıcı suçlardan veya kanunlarla kurulması yasaklanan dernekleri kurmak ve idare etmek suçlarından birinden kesin hüküm giymemiş olmak,
 5. e) Dernek amacının gerçekleşmesi için gerekli yardımları yapmaya hazır olmak ve dernek üyesi olmak isteğine ilişkin üyelik başvuru formunu doldurarak Dernek başkanlığına müracaat etmiş olmak şarttır.

Talepnamenin verilmesini takip eden otuz gün içinde dernek yönetim kurulu üyeliğe kabul veya red için karar alır ve bu karar ilgiliye yazılı olarak bildirilir.Üyeliğin kabulü veya reddine dair kararlara karşı itiraz dernek genel kuruluna yapılır. Genel Kurulun bu İtiraz üzerine vereceği karar kesindir.

B) Üyelikten Çıkma; Her üye dernekten istediği anyazılı olarak istifa edip çıkabilir. Ödenmiş aylık yada yıllık aidatlar iade edilmez. Hiç kimse derneğe üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir.

C) Üyelikten Çıkarılma ; Dernek tüzüğüne aykırı harekette bulunanlar ve üye olma hakkını kaybedenlerin kayıtlı bulundukları dernek üyelikleri sona erer. Dernek aleyhine faaliyetleri saptanan, tüzük hükümlerine aykırı hareketleri bulunan dernek üyeleri Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkartılır. Üyelikten çıkartılan üyenin ilk genel kurulda itiraz hakkı vardır. Genel kurulun kararı kesindir.Dernek genel kurul toplantısına kadar taahhüt ettiği senelik aidatını ödemeyenler yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkatılırlar.

ÜYELERİN HAKLARI

Madde 5-

Hiç kimse bir derneğe ğye olmaya ve ğye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir.

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır.,

Fahri üyeler isterlerse aidat ödeyebilirler, toplantılara katılabilirler, ancak oy kullanamazlar.

Üyeler aidatlarını ödemekle ve üyeliğe giriş istem bildiriminde gösterdikleri haberleşme adreslerindeki değişiklikleri yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler.

DERNEK ORGANLARI

Madde 6- Her dernekte,

1) Genel Kurul

2) Yönetim Kurulu,

3) Denetim kurulu , oluşturulması zorunludur.

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ , TOPLANMA ZAMANI

Madde 7-

Genel Kurul, genel kurula katılma hakkını kazanmış dernek üyelerinden oluşur

İki yılda bir Nisan ayında olağan, Yönetim ve denetim kurullarının gerekli gördüğü hallerde ve dernek üyelerinin 1/5 inin yazılı isteği üzerine olağan üstü toplanır.

Genel Kurulu toplantıya yönetim kurulu çağırır.

Genel kurul toplantılarına katılma hakkının kazanılabilmesi için üyenin içinde bulunduğu kongre yılı dahil hiçbir yıldan aidat borcunun olmaması şarttır.

Yönetim kurulu dernek tüzüğüne göre kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler enaz onbeş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazete ile ilan edilmek ve kendilerine davetiye gönderilmek suretiyle toplantıya çağırılırlar.

Bu çağrıya çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi halinde ikinci toplantının hangi tarihte yapılacağı da yazılır. İlk toplantı ile ikinci toplantı günleri arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.

Toplantının yapılacağı gün, saat, yer ve toplantının gündemi, toplantıya katılma hakkını kazanmış üyelerin bir listesi ile birlikte toplantı gününden en az onbeş gün önce mahallin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir.

Genel Kurul, katılma hakkını kazanmış üyelerin yarıdan bir fazlasının iştiraki ile toplanır.

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılacak üye sayısı dernek yönetim ve denetim kurulları üye sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır ve oyunu bizzat kullanır.

Üyeler toplantı yerine Yönetim Kurulunca hazırlanan listedeki adları karşısına imza koyarak girerler. Yeter sayı sağlanmış ise durum bir tutanakla tesbit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı ya da görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi tarafından açılır.

Açılıştan sonra bir başkan, bir başkan vekili ve iki divan katibi seçilmek suretiyle divan kurulu oluşturulur.

Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir.

Katipler toplantı tutanağını düzenler, başkan ve başkan yardımcısı ile birlikte imzalarlar.

Toplantıda yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, hazır bulunan üyelerin 1/10’u tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Toplantı sonunda tüm tutanaklar ve belgeler yönetim kuruluna teslim edilir.

GENEL KURULUN GÖREVLERİ, YETKİLERİ, OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

Madde 8-

a) Genel kurulun görev ve yetkileri

 1. 1- dernek organlarının seçimi,
 2. 2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. 3- Yönetim ve denetleme kurullarının raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibrası,
 4. 4- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen ya da değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. 5- Dernek için gerekli taşınmazların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 6. 6- Dernekler Kanununun 41 maddesine uygun olarak tesisler kurulması için yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 7. 7- Dernekler Kanununun 90.ncı maddesine uygun olarak lokal açmak için yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 8. 8- Derneğin feshine karar verilmesi,
 9. 9- Mevzuat ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

b) Oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri ; Kararlar genel kurula katılan üyelerin enaz yarısının bir fazlası ile alınır. Yönetim ve denetim kurulları ile delege seçimleri gizli oyla yapılır.Oy sayımı ve tasnifi açık olarak yapılır.Diğer kararların açık yada gizli oyla oylanması genel kurulun kararına bağlıdır.

YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ, NE SURETLE SEÇİLECEĞİ, ASİL VE YEDEK ÜYE SAYISI

Madde 9 –

a) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri

 1. 1- Dereneği temsil etmek. Bu hususta başkan yetkilidir. Kurul bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki verebilir.
 2. 2- Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 3. 3- Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları ongün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek.
 4. 4- Üyelik için yapılan müracaatları engeç otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucu müracaat sahibine yazı ile duyurmak,
 5. 5- Üyelikten çıkarılacaklar ile ilgili karar vermek,
 6. 6- Genel kurulun yetki vermesi şartı ile derneğe taşınmaz mal satın almak veya mevcut taşınmaz malları satmak, satın alınan veya bağışlanan veya vasiyet yoluyla derneğe intikal eden taşınmaz malları dernek adına tapuya tescilden itibaren 3 ay içinde içişleri bakanlığına bildirmek,
 7. 7- Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

b) Yönetim Kurulu seçimi ve üye sayısı ;Yönetim kurulu genel kurulu teşkil eden üyeler arasından 5 asil ve 5 yedek olmak üzere gizli oyla seçilir. Yönetim kurulu en az ayda bir defa toplanır. Toplantılara yazılı uyarıya rağmen özürsüz olarak üst üste üç defa katılmayanlar kurul üyeliğinden ayrılmış sayılır ve yerlerine yedekten sıra ile üye davet edilir.

c) Yönetim kurulunun yedek üyelerle tamamlanamaması ; Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle yedeklerinde getirilmesinden sonraüye tam sayısının yarısından aşağı düşerse Genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurusu üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği 3 kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

d) Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri ;

 1. 1- Yönetim kurulunun çalışmalarının tüzük, yönetmelik ve yasa gereği her zaman denetlemek ve kontrol etmek,
 2. 2- Gerekirse toplantılara katılarak alınan kararların ve çalışmaların yönetmelik ve tüzük amaçlarına uygunluğunu kontrol etmek,
 3. 3- Derneğin defter ve kayıtlarını inceleyerek gelir ve harcamaların tüzük ve yasa amaçlarına uygunluğunu görüp rapor hazırlamak,
 4. 4- Gerekirse genel kurulun olağan üstü toplantıya çağırılmasını yönetim kurulundan istemek, yönetim kurulu isteği yerine getirmezse yasaya uygun olarak adli merciye başvurmak,
 5. 5- Olağan ve olağanüstü genel kurullara çalışmalar ve hesaplar hakkında rapor sunmak,
 6. 6- Gerekli gördüğü hallerde (Suistimal, görevi kötüye kullanma vs…) durumu idari ve adli mercilere, mülki amirilğe bildirmek,
 7. f) Denetleme kurulunun seçimi ve üye sayısı; Denetleme kurulu, genel kurulda , genel kurulu teşkil eden üyeler arasından, üç asil ve üç yedek üye olarak gizli oyla seçilir. Denetleme kurulu , denetleme görevini altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

Madde 10- Genel kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içindeYönetim Kurulu başkanı tarafından Yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

DERNEĞİN ŞUBESİNİN BULUNUP BULUNMAYACAĞI

Madde 11- Derneğin şubesi yoktur.

ÜYELERİN ÖDEYECEKLERİ AİDAT MİKTARI

Madde 12- Üye aidatı yıllık 1.000.000,-TL.sıdır.

Üye aidatını bir defada ve alındı belgesi karşılığı öder.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Madde 13- Tüzüğün uygulanması ve dernek amaçlarının gerçekleşmesi ile ilgili olarak belirlenmiş ve belirlenecek organların, yan kuruluşların, görevlilerin, görev ve sorumluluklarının düzenlenmesi, eş yürütümü, üyeler arasında görüş birliğinin sürdürülmesi ve dayanışmanın güçlendirilmesi, belirlenen çalışma programının ve bütçe ile uygulamaya konulan programın en iyi şekilde gerçekleştirilmesini, dernek gelirlerinin toplanması ve giderlerin yapılmasında uygulanacak biçim ve yollar hakkında kurallar konulması, sosyal yardımlar ve benzeri konularda objektif ölçüler ve değerler getirilmesi ve bunların uygulanması biçimleri ve gerek görülen tüm konularda çözüm yolları hazırlanarak uygulamaya konulacak yönetmelik ve genelgelerle belirlenir ve denetlenir.

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

Madde 14- Tüzük, dernek genel kurulunca değiştirilebilir. Bu kararın verilebilmesi için genel kurula katılma hakkına haiz dernek üyelerinin en az üçte ikisininin toplantıda hazır olması gerekir. Bu çoğunluk sağlanamazsa üyeler ikinci toplantıya çağırılır. İkinci toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğunun kararıyla tüzük tadili kararı alınabilir. Tüzük tadili genel kurulu çağrıları ile toplantı şekli dernekler yasasında belirtilen usullere uygun yapılır.

DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

Madde 15- Dernek, genel kurul kararı ve Dernekler Yasasının fesih ile ilgili maddesi gereğince fesih ve tasfiye olunur. Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre genel kurulu teşkil eden üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde üyeler ikinci toplantıya çağırılır. İkinci toplantıda hazır bulunan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan genel kurul üyelerinin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından 5 gün içinde mahallin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir.

Derneğin genel kurulca feshine karar verildiğinde derneğin tüm para ve mal varlığı ile tüm hakları okul idaresinin göstereceği okul içi bir kuruluşa devredilir.

DERNEĞİN GELİRLERİ

Madde 16- Derneğin gelir kaynakları ;

 1. 1- Üye aidatları,
 2. 2- Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden elde edilen gelirler,
 3. 3- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 4. 4- Bağışlar ve yardımlar,
 5. 5- Bağış toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan ibarettir.

Dernek, Siyasi Partilerden, işçi veya işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan herhangibir surette yardım kabul edemez ve adı geçen kuruluşlara yardımda bulunamaz.

Madde 17- Harcamalar ; Yıllık bütçeye uygun olarak ve yönetim kurulu kararı ile yapılır. Karşılığında fatura ve makbuz alınıp dosyasında saklanır.

Madde 18- Derneğin Parası ; Derneğin paraları milli bankalarda açılacak hesaplarda dernek adına yatırılır. Dernek kasasında 10.000,-TL.sından fazla para tutulamaz.

Madde 19- Bankadan para çekimi ; Bankadan para alınması, başkan veya başkan yardımcısı ile muhasip üyenin imzası ile yapılır.

Madde 20- Dernek Tahsilatı ; Derneğin gelirleri 2908 sayılı dernekler kanununun 63 maddesine uygun alındı belgesi (makbuz) ile tahsil edilir.

DERNEĞİN DEFTER VE KAYITLARI

Madde 21- Dernek, A) Karar Defteri, B) Üye Kayıt Defteri, C) Envanter Defteri,

D) Alındı belgesi Kayıt Defteri ve E) İşletme Hesabı Defteri (Yıllık bürüt gelir 64 milyar lirayı geçtiği takdirde işletme hesabı defteri yerine yevmiye be büyük defter) defterlerini Noterden tasdikli olarak tutmakla yükümlüdür.

Madde 22- Dernek yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin yasa ve tüzük hükümlerine aykırı hareketlerinde haklarında Dernekler Yasası cezai hükümler bölümündeki maddeler aynen uygulanır.

TÜZÜK VE SAİR MEVZUAT

Madde 23- İşbu tüzükte hüküm bulunmayan hallerde 2908 sayılı Dernekler Kanununun ve Türk Medeni Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ