Pertevniyal Spor Kulübü Tüzüğü

Pertevniyal Spor Kulübü Tüzüğü

pertevniyal-spor-klübü

 

 

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ
Madde 1- Pertevniyal spor Kulübü adı ile bir dernek kurulmuştur.
Derneğin Merkezi İstanbul’dur. Renkleri Lacivert Beyaz
Şubesi yoktur.

DERNEĞİN AMACI

Madde 2- Derneğin amacı Pertevniyal adını spor sahalarında en iyi şekilde temsil etmek, Pertevniyal çevresindeki gençlerin spor yapmalarına olanak sağlamak, Pertevniyallilerin spor yoluyla sevgide ve dayanışmada güçlenmesini sağlamak ve adını ülke çapında duyurmaktır.
DERNEĞİN YAPACAĞI İŞLER

Madde 3- Dernek amaçlarını gerçekleştirebilmek için;

a) Üyelerine ve sporu seven gençlere spor yapma imkanını yaratmak, çevresindeki gençlere spor sevgisini yerleştirmek ve yaygınlaştırmak,

b) Bu konuda konferanslar düzenlemek, yayınları izlemek, kitap, mecmua ve broşürler yayınlamak,

c) Üyeleri, sporcuları ve derneğe ilgi duyanlar arasında tanışmayı sağlamak, bu amaçla lokal açmak ve işletmek, yemekli ve yemeksiz toplantılar, çaylar, geziler, seminerler ve konferanslar düzenlemek,

d) Türkiye’ de yapılmakta olan tüm spor branşlarında çalışmalarda bulunmak, yetiştirebildiği takım ve sporcu kadrolarına göre düzenlenecek resmi ve özel müsabakalara iştirak etmek, sporu teşvik için müsabakalar düzenlemek,

e) Pertevniyal Lisesi ve Pertevniyal adını taşıyan tüm kuruluşlar ile işbirliği yapmak ve bu suretle spordaki etkinliğini arttırmak,

gayelerine yönelik çalışmalarda bulunur.

Madde 4- Dernek siyasetle uğraşamaz.

DERNEĞİN KURUCULARI

Madde 5- Derneğin kurucuları, T.C. Uyruklu, ad ve soyadları aşağıda, ana baba adı, mesleği ve adresleri ekli listede yazılı kişilerdir.

Engin URAL, Kadri SÜĞLÜN, Ahmet KAPLANOĞLU, M.Lütfü ONU, İlhan GENÇER, Feridun ÇENBER, Mehmet ZILLIOĞLU, Rıdvan ERİŞ, Fatih GÜNGÖR, Sinan YÜKSEL, Mehmet GÜNERTENGİL, Aydın GÜNERTENGİL

 

DERNEGE UYE OLMA

Madde 6- Derneğe üye olabilmek için;

a) 18 yaşını bitirmiş olmak,

b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak,

c) Yasalarla derneklere üye olma hakkı sınırlandırılmamış olmak,

d) Pertevniyal Lisesi mezunu yada mensubu olmak veya spora ve kulübe ilgi duymak, maddi ve manevi yardımda bulunmak lazımdır.

Madde 7- Derneğe üye olmak isteyenler, dernek üyelerinden en az ikisinin teklif ve imzasını taşıyan, dernek tüzüğü ve yönetmeliklerde yazılı amacı benimsediğini, bu konuda üzerine düşen görevleri yerine getireceğini, belli aidatı ödemeyi yükümlendiğini belirten talepnameyi imzalayarak, 30.00 (OTUZ) YTL giriş aidatını da ödemek suretiyle yönetim kurula başvurur.

Yönetim kurulu isteği inceleyerek engeç otuz gün içinde karara bağlar ve neticesini bir yazı ile talepte bulunana bildirir.

Üyeliği kabul edilenler dernek içi faaliyetlerde eşit haklara sahiptir.
AİDAT

Madde 8- Dernek üyeleri, yılda 30. 00 (Otuz) YTL aidat ödemek zorundadırlar.

Üyeler yıllık aidatlarını ocak ve temmuz ayında iki taksitte ödeyebilirler.
ÜYELİKTEN ÇIKMA

Madde 9- Her üye içinde bulunduğu kongre yılı dahil bütün aidat borçlarını ödemek ve Yönetim Kuruluna en az bir ay önceden yazılı bildirimde bulunmak suretiyle dernekten istifa edebilirler.
ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde 10-

a) Derneğin amaçlarına aykırı davranışlarda bulunanlar,

b) Derneklere üye olma haklarını kaybedenler,

c) Üye aidatlarını süresinde ödemediklerinden yazılı olarak yapılan ikaza rağmen 15 gün içinde aidat borçlarını ödemeyenler,

d) İş ve ikamet adreslerini değiştirdikleri halde bu değişikliği bildirmeyen veya Yönetim Kurulunun görevlendireceği en az iki üyenin yapacağı inceleme sonunda adresleri tesbit edilemeyen ve kendileri ile temas kurulamayanlar,

Yönetim kurulu kararı ile dernekten ihraç edilirler.

İhraç kararını öğrenen veya kendisine yapılan tebligat üzerine karardan haberdar olan üye ilk genel kurul toplantısında bu karara karşı itiraz edebilir. Genel Kurul’ un itiraz üzerine vereceği karar kesindir.
DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 11- Derneğin organları;

a) Genel Kurul,

b) Yönetim Kurulu,

c) Denetim Kurulu,

d) Disiplin kurulu ve

e) Yönetim kurulunca gerek görüldüğü ahvalde oluşturulacak Yürütme kurulun’ndan ibarettir.

GENEL KURUL

Madde 12- Genel Kurul, Genel Kurula katılma hakkını kazanmış dernek üyelerinden oluşur.

İki yılda bir Mayıs ayında olağan, Yönetim ve denetim kurullarının gerekli gördüğü hallerde ve dernek üyelerinin beşte biri’inin yazılı isteği üzerine olağan üstü toplanır.

Genel Kurulu toplantıya Yönetim Kurulu çağırır.
ÇAĞIRMA USULÜ

Madde 13- Yönetim Kurulu dernek tüzüğüne göre kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az onbeş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazete ile ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağırılırlar.

Bu çağrıya çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi halinde ikinci toplantının hangi tarihte yapılacağı da yazılır. İlk toplantı ile ikinci toplantı günleri arasında bırakılacak zaman yedi günden az altmış günden çok olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
TOPLANTI YETER SAYISI

Madde 14- Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

Ancak ikinci toplantıya katılacak üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları üye sayısının iki katından az olamaz.
TOPLANTININ YAPILIŞ ŞEKLİ

Madde 15- Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır .

Üyeler toplantı yerine Yönetim Kurulunca hazırlanan listedeki adları karşısına imza koyarak girerler. Yeter sayı sağlanmış ise durum bir tutanak ile tesbit edilir. Toplantı Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi tarafından açılır.

Açılıştan sonra bir başkan, bir başkan vekili ve yeteri kadar divan katibi seçilerek divan kurulu oluşturulur.

Toplantının yönetimi divan başkanına aittir..

Toplantıda yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür.Ancak hazır bulunan üyelerin en az ondabiri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Katipler toplantı tutanağını düzenler, başkan ve başkan yardımcısı ile birlikte imzalarlar Toplantı sonunda bütün tutanaklar ve belgeler Yönetim Kuruluna teslim edilir.
GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 16- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülerek karara bağlanır.

a) Dernek organlarının seçimi,

b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi ,

c) Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun İBRASI,

d) Yönetim kurulunca hazırlanan Taslak bütçenin görüşülüp aynen yada değiştirilerek kabulü,

e) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmazların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

f) Derneğin federasyona katılması ya da ayrılması,

g) Derneğin feshi,

h) Yönetim kurulunca genel kurulun onayına sunulan yönetmelikleri aynen yada değiştirerek kabul etmek veya reddetmek,

i) Mevzuaatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirlenen diğer görevleri ifa etmek,

YÖNETİM KURULU

Madde 17- Yönetim Kurulu 11(Onbir) Asil ve 5(Beş) Yedek üyeden oluşmak üzere, iki yıl süre için genel kurulca gizli veya açık oyla seçilir.

Asil üyelerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağırılması zorunludur.

Süresi biten üyeler yeniden seçilebilirler.
YÖNETİM KURULU GÖREV BÖLÜMÜ

Madde 18- Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarında bir başkan, üç başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir muhasip üye ve bir genel koordinatör seçerek görev bölümü yapar.
YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTI ZAMANI

Madde 19- Yönetim Kurulu, iki ayda bir toplanır. Yönetim kurulu başkanının veya genel sekreterin isteği üzerine toplantılar daha sık sürelerde de yapılabilir.

Üç toplantıya özürsüz olarak gelmeyen üye istifa etmiş sayılır. Yerine en fazla oy alan yedek üye çağırılır.
YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde 20- Yönetim Kurulu ;

a) Derneğin amaçlarını gerçekleştırebilmek,

b) Genel kurul kararlarını uygulamak,

c) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir yada birkaçına veya yürütme kuruluna yetki vermek,

d) Olağan ve olağan üstü genel kurul toplantılarına karar vermek,

e) Ana tüzüğün uygulanmasına ve amaçların gerçekleştirilmesine ilişkin yönetmelikleri kabul etmek ve uygulanmasını sağlamak,

f) Yıllık çalışma programını hazırlamak ve taslak bütçeyi hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak,

g) Üyelik taleplerini incelemek ve karara bağlamak,

h) Faaliyetlerin aksamadan yürütülmesinde gerek görüldüğü takdirde Yürütme kurulunu oluşturmak, üyelerini seçmek, değiştirmek, çalışma yöntemleri hakkında talimat vermek,

i) Yürütme kurulunca verilen raporları görüşmek ve karara bağlamak,

j) Gerektiğinde ihtisas komitelerini kurmak, üyelerini tayin etmek ve değiştirmek,

k) Gerekli antrenör, uzman, personel ve takımlarda oynayacak sporcuları araştırmak, bulmak ve istihdam etmek,

l) Dernekler kanunu ve ilgili yönetmeliklerle tutulması zorunlu Karar defteri, Üye kayıt Defteri, Envanter Defteri, Alındı Belgesi Kayıt Defteri ve İşletme Hesabı (Yıllık bürüt geliri 64 milyar lirayı geçtiği takdirde İşletme hesabı defteri yerine Yevmiye ve büyük defter) defterlerini Noterden tasdikli olarak tutmak,

m) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak, suretiyle çalışmalarda bulunur.

YÜRÜTME KURULU
Madde 21- Yönetim kurulunca, çalışmaların devamlılığını temin amacıyla, gerekli gördüğü ahvalde oluşturulacak bu kurul, Yönetim Kurulu Başkan, Genel Sekreter, Muhasip üye ve Yönetim Kurulu üyedleri arasından seçilecek iki üyeden oluşur.
En az onbeş günde bir toplanır. Toplantılara yönetim kurulu başkanı, yokluğunda ise en yaşlı üye başkanlık eder.
Kararlar çoğunlukla alınır, eşitlik halinde başkanın oyu çift oy sayılır. Kararlar noter tasdikli bir deftere yazılarak kurul üyelerince imzalanır.
Özrü olmaksızın üst üste üç toplantıya katılmayan üye istifa etmiş sayılır ve yerine yönetim kurulunca yeni atama yapılır.

YÜRÜTME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 22-

a- Yönetim kurulunca alınan kararlarla bu kurula verilen görev ve yetkileri kullanır,

b- Yönetim kurulunca alınan kararları uygular.

c- Yönetmelik ve genelgeler gereği oluşturulacak komite, kurul ve komisyonlarda görev alacak kişileri araştırı, bulur, atanmaları hususunda yönetim kuruluna tavsiyede bulunur.

d- Oluşturulan komite, kurul ve komisyonlara çalışma konuları hakkında bilgi verir ve tavsiyelerde bulunur.

e- Yönetim kurulunca benimsenen plan ve çalışma programının aksamadan yürütülmesini temin eder.

f- Çalışmaların seyri, neticeleri, plan ve programa uygunluğu hakkında yönetim kuruluna bilgi verir.

g- Sporcu kadrolarının ihtiyaç durumlarını ve gerekli harcamalarını tesbit eder, yönetim kuruluna bilgi verirve finansmanları hakkında yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunur.

h- Dernek gelirlerinin tahsili için gerekli usul ve yöntemleri araştırır, gerekli tedbirleri alarak tahsilatı hızlandırır, yönetim kurulu kararları doğrultusunda lüzumlu harcamaları yapar ve belgelerini temin eder.

i- Yönetim kurulunca genel kurula sunulacak çalışma ve hesap raporları ve bütçenin ana hatlarını hazırlayarak yönetim kuruluna sunar

DENETLEME KURULU

Madde 23- Denetleme kurulu Üç asil, Üç yedek üyeden az olmamak ve iki yıl süreyle görev yapmak üzere genel kurul tarafından gizli veya açık oyla seçilir.

Bu kurul dernek çalışmalarının tüzük, yönetmelik ve mevzuat hükümlerine uygun yürütülüp yürütülmediğini denetler, üç ayı geçmeyen aralıklarla denetleme sonuçlarını bir rapor halinde, yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
DİSİPLİN KURULU

Madde 24- Üç asil v e üç yedek üyeden az olmamak ve iki yıl süreyle görev yapmak üzerei genel kurul tarafından gizli veya açık oyla seçilir.

Üyelerin ve sporcuların dernek tüzük ve yönetmeliklerine, sportmenliğe aykırı davranışlarının tesbiti halinde, genel sekreterlikçe yapılacak çağrı üzerine toplanır.

İhraç, ihtar ve kınama cezalarının uygulanması konusunda yönetim kuruluna tavsiyede bulunur.
DERNEK GELİRLERİ

Madde 25- Derneğin gelir kaynakları;

a) Üye Aidatları,

b) Dernekçe yapılacak yayın, tertiplenecek piyango, düzenlenecek balo, eğlence, gezi, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler,

c) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar ile üyelerin teberruları,

d) Yayın ve reklam gelirleri ile sponsorluk sözleşmelerinden elde edilecek gelirler

e) Konusu ile ilgili bakanlık ve müdürlüklerin yapacakları ödemeler ile sporcu transferinden elde edilecek gelirlerden ibarettir.

DERNEK GELİRLERİNİN TOPLANMASI

Madde 26- Dernek gelirleri, ilgili yönetmeliklerle belirlenmiş normlara uygun olarak bastırılmış “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise yine ilgişli yönetmeliklerle belirlenmiş normlara uygun hazırlanmış “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Yönetim Kurulu, dernek adına bağış ve ödenti toplayacakları ve yetki sürelerini bir kararla belirler. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden, örneği ilgili yönetmeliklerle belirlenmiş “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylandıktan sonra birer sureti dernekler birimlerine bir suretide yetkilendirilen kişiye verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Madde 27- Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” ilgili yönetmeliklerde gösterilen biçim ve ebatlara uygun olarak yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Madde 28- Dernek kasasında bulundurulacak nakit para miktarı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve fazlası dernek banka hesaplarına yatırılır.

Banka hesaplarından para çekme işlemleri Yönetim Kurulu başkan, başkan yardımcısı ve muhasip üyeden en az ikisinin imzası ile yerine getirilir.

GAYRIMENKUL İKTİSABI

Madde 29- Dernek, ihtiyacı olan menkulleri satın alabilir, gayrımenkulleri kiralayabilir. Dernekler Kanununun müsaadesi nisbetinde ve genel kurulun kararlarına bağlı olarak bağışlanan gayrımenkulleri iktisap edebilir, ihtiyacı olan gayrımen-kulleri satın alabilir ve ihtiyacından fazlasını satabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.
DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Madde 30- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Tüzüğün uygulanması ve dernek amaçlarının gerçekleşmesi ile ilgili olarak belirlenmiş ve belirlenecek organların, yan kuruluşların, görevlilerin, görev ve sorumluluklarının düzenlenmesi, eş yürütümü, üyeler arasında görüş birliğinin sürdürülmesi ve dayanışmanın güçlendirilmesi, belirlenen çalışma programının ve bütçe ile uygulamaya konulan programın en iyi şekilde gerçekleşmesini, dernek gelirlerinin toplanması ve giderlerinin yapılmasında uygulanacak biçim ve yollar hakkında kurallar konulması, sosyal yardımlar ve benzeri konularda objektif ölçüler ve değerler getirilmesi ve bunların uygulanması biçimleri ve gerek görülen tüm konularda çözüm yolları hazırlanarak uygulamaya konulacak yönetmelik ve genelgelerle belirlenir ve denetlenir.
DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Madde 31- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
TÜZÜKTE DEĞİŞİKLİK

Madde 32- Tüzükte değişiklik, Genel Kurul kararı ile yapılabilir. Tüzük değişikliğinin görüşüleceği genel kurul toplantısında toplanma nisabı üye tam sayısının 2/3 üdür. İlk toplantı çoğunluk sağlanamadığı için ertelendiği takdirde ikinci toplantıda nisap aranmaz ancak ikinci toplantıda da katılacak üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Karar hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğunun oyu ile alınır
DERNEĞİN FESHİ

Madde 33- Dernek Genel Kurulu, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Feshe karar verebilmek için tüzüğe göre, genel kurul’a katılma hakkına sahip üyelerin en az 2/3 ünün toplantıda bulunması gereklidir. İlk toplantıda çoğunluk elde edilemediği takdirde ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz ancak ikinci toplantıda da katılacak üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih hakkındaki karar hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile alınır. Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından 5 gün içinde mahallin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir.

Derneğin feshine karar verilmiş olması veya münfesih hale düşmüş bulunması durumunda mal ve paraları hükmi şahsiyeti devam etmekte ise Pertevniyal Lisesinden Yetişenler Derneğine, derneğin kapanmış olması durumunda ise Pertevniyal Lisesine verilir.

Devir işlemi genel kurulca seçilecek üç kişilik bir kurul tarafından yürütülür.

Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adının önüne “Tasfiye Halinde” ibaresi eklenir.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, bu tüzükte belirlenen yere devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir tasfiye kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır
ATIF YAPILAN YASALAR

Madde 34- Bu tüzükte hüküm bulunmayan hallerde Türk Medeni Yasasının dernekler ile ilgili hükümleri , Dernekler Kanunu ile ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır .

Sözkonusu mevzuatta yapılacak değişiklikler sebebiyle bu tüzükte yazılı hükümler ile mevzuat hükümleri çeliştiği takdirde, herhangi bir tüzük değişikliğine gidilmeksizin ilk genel kurul toplantısına kadar mevzuat hükümleri uygulanır ve gerekli değişiklik, mevzuat değişikliğini takip eden ilk genel kurul toplantısında yapılır.
GEÇİCİ MADDE 1; Derneği Temsile Yetkili ve dernek ile ilgili iş ve işlemleri yürütecek mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda belirtilmiştir. Başkan Metin EGELİ, Başkan Yardımcısı Aziz YENİYOL, Başkan Yardımcısı Sinan YÜKSEl, Sayman Sefer ABDİKOĞLU, Senel Sekreter Tuncer Yahya GÖRGÜN, Üye Merdan ARAZ, Üye Feridun ÇENBER, Üye Mehmet ZZILLIOĞLU, Üye Yılma ÇANTAY, Üye Gökhan GÖZEGÜ, Üye Gökhan KARADEMİR.

 

BAŞKANMetin EGELİ BAŞKAN YARDIMCISIAziz YENİYOL BAŞKAN YARDIMCISISinan YÜKSEL
SAYMANSefer ABDİKOĞLU GENEL SEKRETERTuncer Yahya GÖRGÜN ÜYEMerdan ARAZ
ÜYEFeridun ÇENBER ÜYEMehmet ZILLIOĞLU ÜYEYılma ÇANTAY
ÜYEGökhan KARADEMİR ÜYEGökhan GÖZEGÜ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ